به گزارش «نود اقتصادی» براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۱  کارگاه‌هایی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، مشمول قانون معافیت از پرداخت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرمایان قرار داشتند اما در مهرماه سال ۱۳۹۹ بخش‌نامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد که در آن به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید داشت از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ کارگاه‌های جدیدالتأسیس زیر ۵ نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخورد شوند. به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی این تصمیم آسیب جبران‌ناپذیری به اشتغال در کشور وارد کرده است.\

اما براساس تصمیم جدید وزارت کار در دولت سیزدهم، کارگاه‌های کوچک (کمتر از ۵ نفر) کارگر مشمول معافیت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرما خواهند شد که این امر می‌تواند در بلندمدت و کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر روی اشتغالزایی و حفظ اشتغال کارگاه‌های کوچک داشته باشد.

قابل ذکر است گرچه تعداد کارگاه‌های زیر ۵ نفر در آمارهای رسمی مشخص نیست، اما طبق گزارش مرکز آمار ایران درحال حاضر ۲۱۵۸ کارگاه زیر ۱۰ نفر مشغول فعالیت هستند.