اخبار شرکتها-​یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی درشرایط تحریمی چند سال گذشته، افزایش ریسک بوده است، بر این اساس  صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از نهادهای پیشران  برای رونق  صادرات در راستای کاهش ریسک صادرکنندگان در سال‌های گذشته نقش قابل توجه ایی داشته است. این صندوق با اعتبارسنجی مشتریان و صادرکنندگان توانسته، بخش مهمی از ریسک‌های موجود را کاهش داده و سبب رشد تجارت ایران  با سایر کشورها شود. 

 این گزارش می‌افزاید:   البته تدابیری که  صندوق ضمانت مد نظر قرار داده توانسته بخشی از چالش‌های پیش رو صادر کنندگان را مرتفع سازد که دستاورد بر جسته آن تداوم کاهش ریسک صادرکنندگان بوده است.   با توجه به این موضوع، استفاده از تمام ظرفیت قانونی صندوق در راستای توسعه صادرات کشور؛ اجرای برنامه‌ها با دوره اعتبار میان و بلندمدت؛ توسعه همکاری با صندوقهای توسعه صادرات، اتحادیه‌ها، تشکلها و سایر نهادهای صادراتی؛ تقویت همکاری با سیستم بانکی درجهت توسعه اعطای اعتبارات صادراتی  همراه با  افزایش هماهنگی و ارتباط نزدیک با سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات توسط صندوق ضمانت جامه عمل پوشیده است. 

همچنین در این روند می‌توان به  حضور گسترده در استان‌های صادراتی به منظور افزایش ضریب نفوذ پوشش در استانها؛ ارتقاء دانش و اشاعه فرهنگ استفاده از پوشش‌های اعتبار صادراتی در کشور؛ تقویت توان کارشناسی و کسب دانش روز صنعت بیمه و تضمین اعتبار صادراتی و توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در کارکنان با هدف ارتقاء بهره‌وری؛ تلاش برای اعمال نظرات صندوق درخصوص هدفمند کردن اعطاء اعتبارات صادراتی در سیاستگذاری صادرات کشور؛   بهبود مستمر سیستمها و روشهای انجام کار و مهندسی مجدد فرآیندها در صورت لزوم ودر نهایت توسعه فعالیتهای سرمایه‌گذاری با هدف تداوم کاهش ریسک صادر کنندگان و رونق صادراتی کشورمان با تدابیر صندوق ضمانت صادرات اشاره داشت.