به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشور تا پایان بهار سال جاری به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق این آمارها، درحال حاضر نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی به کل تسهیلات حدود ۶/۱ درصد، نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی به کل تسهیلات ۱۰/۱ درصد و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) ۷/۱ درصد است.