به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت رفاه، به طور میانگین ۲۲ درصد از سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی را سالمندان تشکیل می‌دهند.

طبق این داده‌ها، در مناطق روستایی در دهک‌های کم‌درآمد یک، دو و سه به ترتیب ۵۳ درصد، ۳۶/۶ درصد و ۲۳/۳ درصد از سرپرستان خانوار سالمند هستند.

در مناطق شهری نیز در دهک‌های کم‌درآمد یک، دو و سه به ترتیب ۳۳ درصد، ۲۰/۳ و ۲۳/۳ درصد از سرپستان خانوار را سالمندان تشکیل می‌دهند.