گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ از دوشغله بودن ۱۲۴ مدیر دولت روحانی حکایت دارد.

به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست­های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع بوده است؛ در سال ۱۳۹۹ ممنوعیت مذکور از سوی تعداد (۱۲۴) نفر از مقامات، معاونان، مدیران و کارکنان شاغل در (۶۳) دستگاه مشمول، رعایت نشده است.

بیشتر بخوانید: 

دولت روحانی در سال گذشته ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد

دولت روحانی فقط ۲۸ درصد تبصره‌های بودجه را رعایت کرد