بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، دولت روحانی در سال گذشته بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را صرف هزینه‌های جاری خود کرده که خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.

به گزارش «نود اقتصادی»، براساس الزامات قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۹۹ دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی صرف مصارف عمومی دولت ننماید در حالیکه بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.