به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی،‌وزیر اقتصاد اظهار داشت: با تأسف و ناراحتی باید گفت ایران صد و‌هفتاد وهشتمین کشور از جهت شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوز است که انگیزه تولید و فعالیت مولد را سخت می‌کند و همین مسئله مبداء فعالیت‌های فساد آلود خواهد شد.

وی بیان کرد: برخی چند ماه یا چند سال در فرایند کسب مجوز می‌مانند. در پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر بوده و نرخ استهلاک ما بیش از آن بوده است. در نتیجه مجموع سرمایه های کشور کاهش یافته است.