به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی بانک آینده، این بانک طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.

قابل ذکر است با در نظر گرفتن وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی برای هر زوج در سال ۱۳۹۹، مبلغ هزینه شده توسط بانک آینده برای تبلیغات معادل وام ازدواج نزدیک به ۵ هزار زوج بوده است.