به گزارش «نود اقتصادی» براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ خالص حساب سرمایه به منفی ۵/۱ میلیارد دلار رسیده است.

این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم آن در دوره همتی یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا  ۹ماهه سال ۹۹ در مجموع به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.