اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیریت بیمه های درمان بیمه آسیا، توسعه ارائه خدمات بیمه ای مناسب به بیمه گذاران از اولویت های این شرکت در سال1399  بود که می توان در این خصوص  به افزایش 85درصدی مراجع درمانی طرف قرارداد بیمه آسیا در سراسر کشور اشاره کرد. این مراکز از 2176 مورد در سال 1398 به 4021 مرکز درمانی در سال1399 افزایش پیدا کرد ه اند که در این میان استان تهران  با 1097 مرجع درمانی و افزایش 64درصدی ، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

این گزارش با اشاره به شیوع ویروس کرونا و جهت  تلاش در راستای کاهش پرداخت نقدی بیمه شدگان، می افزاید:  ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و تنها از طریق  ارائه کارت ملی، ارسال پیامک صدور معرفی نامه با ذکر مبلغ هزینه و ارسال پیامک بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت به بیمه شده، راه اندازی شبکه ملی کارشناسان آنکال درمان بیمه آسیا در راستای حل مشکلات احتمالی بیمه شدگان در مراجعه به مراکز درمانی ، از برنامه های مهم بیمه آسیا در سال 1399 بود که به نحو شایسته ای به اجرا درآمد.

بر اساس  این گزارش، تسویه به موقع و به روز با مراکز درمانی طرف قرارداد، استفاده از ارزیابان خسارت مورد تایید بیمه مرکزی در روند بررسی و پرداخت خسارت ها و کسب رضایت حداکثری بیمه شدگان بالاخص بیمه گذاران عمده و بزرگ، و همچنین مساعدت ویژه و حمایت از بیمه شدگان در موارد خاص و فوری و نیز  پرداخت سریع خسارت بیماران  کرونایی بالاخص بیماران بستری، از ویژگی های ممتاز عملکرد بیمه آسیا در سال گذشته در حوزه بیمه های درمانی بوده است.