به گزارش «نود اقتصادی»، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: استفاده کردن از بدهی خارجی خود یک فرصت مغتنمی است یعنی دولت بتواند از خارج قرض بگیرد و در داخل سرمایه گذاری کند.

وی بیان کرد: هم اکنون حجم بدهی های خارجی کشور ایران به دلیل محدودیت هایی که وجود داشته فوق العاده ناچیز و به صفر میل می کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: عمده بدهی دولت ایران «داخلی» است بنابراین دولت ریسک نکول کردن بدهی به خارج را ندارد. این موضوع در سطح جهانی مهم است ولی برای کشور ایران به دلیل عدم بدهی خارجی فاقد اهمیت است. 

دهقان دهنوی گفت: دهکار بودن به خارج به شرط دریافت پول و سرمایه گذاری در داخل بسیار امر منطقی و پسندیده است.