به گزارش «نود اقتصادی»، سود خالص ۱۰۵ شرکت کارگزاری در سال گذشته با رشد ۲۴۶ درصدی نسبت به سال ما قبل از آن به رقم ۲۳۰۲ میلیارد تومان رسید.

درحال حاضر ۱۰۸ کارگزاری عضو کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هستند که در محاسبات صورت گرفته وضعیت مالی سه شرکت به دلیل تاخیر در ارایه صورت‌های مالی محاسبه نشده است.

همچنین در سال مورد بررسی از بین ۱۰۵ شرکت کارگزاری مورد محاسبه سه شرکت هم زیانده بوده‌اند.

مجموع درآمد عملیاتی این تعداد کارگزاری در سال گذشته ۴۴۴۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ از رشد ۱۶۸ درصدی برخوردار شده است، حال آنکه هزینه مالی شرکت‌های کارگزارای در سال گذشته ۵۹۱ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد عمده درآمدهای کارگزاران با تبدیل شدن به حاشیه سود به جیب کارگزاران سرازیر شده است.

 کارگزاران در بازار بورس‌ نقش واسطه گری بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند.