به گزارش‌«نود اقتصادی»، کریم فکوری عضو انجمن جوجه یکروزه کشور اظهار داشت: شرکت پشتیبانی اموردام همواره بیش از دو میلیون تن از نهاده‌های دامی را تحت عنوان ذخیره استراتژیک در اختیار دارد اما در ماه های اخیر و عمدتا هم به دلیل نوسانات نرخ ارز و تبعات شیوع کرونا، از تعهدات خود باز مانده است. از طرف دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پای واسطه‌هایی که هدف شان سوءاستفاده است را نیز به این مهم باز کرده است.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه از ۴.۵ میلیون تن ذرت و سویایی که وارد کشور شد و باید با نرخ دولتی در اختیار تولیدکنندگان جوجه یکروزه و مرغداران قرار می گرفت، تنها ۱.۵ میلیون تن به طور شفاف و سیستماتیک وارد بازار شده و توزیع آن نیز به درستی صورت گرفته است و بقیه این نهاده ها به سمت بازار سیاه رفته اند، بازاری که سویای ۲۷۰۰ تومانی در آن به قیمت کیلویی ۱۳ هزار تومان به فروش می رسد. واقعا در چنین شرایطی چگونه می توان از تولیدکنندگان توقع ادامه فعالیت داشت؟