ببینید:وزیر نفت بازنشستگان صنعت نفت را فراموش کرده است