به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی نماینده مجلس یازدهم و وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: تاکید بر کار کارشناسی حکایت از ضرورت تخصص گرایی است که برای آن مرکز پژوهش‌های مجلس و شبکه نخبگانی و کارشناسی کشور وجود دارد و حال که هیات رییسه مستقر شده است موضوع کمیسیون‌های تخصصی شروع می شود.

وی بیان کرد: برای نیل به این امر یک سری موانع خودساخته ایجاد شده است. آنچه امروز به عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش روی نمایندگان است هم ضد تخصص گرایی و هم در تضاد با عدالت است.

حسینی افزود: در اولین نشست شعبه پانزدهم که در روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه یعنی اولین روز مجلس یازدهم تشکیل شد گفتم که اصلاح این دستورالعمل و حذف امتیاز ناروای قائل شدن امتیاز برای سابقه نمایندگی و کمیسیون های مجلس مقدم بر هر کاری است.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: اکنون که هیات رئیسه و کمیسیون آیین نامه داخلی شکل گرفته اند باید این دستورالعمل تبعیض آلود و مخل پیشرفت وعدالت را که مردادماه سال قبل توسط هیات رییسه و کمیسیون داخلی مجلس دهم تصویب شده است اصلاح کند.

حسینی بیان کرد: بهتر بود محافل تخصصی، حقوقی و رسانه ها این موضوع را دردستور کار قرار دهند که مبادا اینگونه حق و عدالت به تاراج گرفته شود. خلاصه آنکه کافی است بدون ارتباط  رشته تحصیلی و سابقه شغلی یکبار وارد یک کمیسیون تخصصی مجلس شده باشید آنگاه برای همیشه و بیشتر از همه متخصصان و مجربان برای ماندن و نشستن در آن کمیسیون امتیاز داشته باشید.