به گزارش «نود اقتصادی»، احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اظهار داشت: صادرات پتروشیمی ایران از نظر وزنی کاهش نداشته است. شیوع کرونا باعث کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی شده است.

وی بیان کرد: صنعت پتروشیمی هیچگاه از رونق نمی‌افتد. صادرات محصولات پتروشیمی ادامه دارد و از نظر وزنی کاهشی در صادرات نداشته‌ایم.