به گزارش «نود اقتصادی»، براساس گزارش مرکز آمار از هزینه خانوار شهری و روستایی، با فرض لزوم تامین ۵۰ درصد از هزینه یک خانوار در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت، وام یک میلیون تومانی برای این سه ماه برای خانوار شهری فقط ۱۴.۷ و برای خانوار روستایی ۲۶.۷ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.