دکتر ایمان باستانی فرد استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در یادداشتی برای "نودِ اقتصادی" نوشت: یکی از ساز و کارهای افزایش انگیزه جهت تولید، صادرات است اما برای دولت و مجلس دو راهبرد وجود دارد. راهبرد اول، صادرات مازاد محصولات بخش داخل است دوم،  صادرات تولید برای تامین نیاز دیگران بدون توجه به نیازهای داخل.

در راهبرد دوم لزوما هدف گذاری صادرات تقویت بخش تولید داخل بر اساس نیازهای داخل نیست و حتی می تواند مانند واقعه حمله ارزی سال ۹۷، صادرات باعث کمیابی کالا و افزایش قیمت های داخل خصوصا در شرایط کنونی در خصوص صنایع شوینده ضدعفونی کننده ،ماسک وغیره شود.

با توجه به تبیین جهش تولید توسط مقام معظم رهبری که مردم باید اثر جهش تولید را ببینند به نظر می رسد باید راهبرد اول توسط دولت و مجلس اتخاذ شود یعنی صادرات که افزایش تقاضای خارجی‌ها برای کالای داخلی است باید پس از تامین نیازهای داخلی و در واقع مازاد محصول داخل صورت گیرد.

بر این اساس سازوکارها و مشوق‌های لازم باید طراحی شود تا خدایی نکرده صادرات بی برنامه و بی‌رویه اثرات نامطلوب اقتصادی نداشته باشد.