به گزارش «نود اقتصادی»، نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک در فصل زمستان ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور در اسفند ماه ٤٨,٢ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ١٦.٧ میلیون رأس بوده است که نسبت به آذر ماه، به ­ترتیب ١٦.٧ و ١١.٣ درصد افزایش یافته است.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ٩,٨ میلیون رأس بره و ٣ میلیون رأس بزغاله در فصل زمستان سال‌ ١٣٩٨ در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به فصل پاییـــز، به ­ترتیب ٦٦.٧ و ٣٤.١ درصد افزایش یافته است.

در زمستان سال گذشته، تعداد ١,٩ میلیون رأس گوسفند و بره و ٦٧٦ هزار رأس بز و بزغاله توسط دامداری‌های کشور به ­منظور تولید گوشت عرضه شده است.

مقدار تولید شیر گوسفند و بز در فصل زمستان سال قبل نیز به‌ترتیب ٢٥,٧ و ١٩.٤ هزار تن برآورد شده است.