به گزارش «نود اقتصادی»، در این نظرسنجی که ابتدا در کانال تلگرامی گذاشته شد، حدود ۲۶۵۰۰ نفر در آن شرکت کردند و ۸۲ درصد مخاطبین (۲۱۶۱۰ نفر) نمره بین صفر تا ۵ (از ۲۰) را به عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته اختصاص دادند.

«نود اقتصادی» سپس این نظرسنجی را در شبکه های اجتماعی دیگر خود (توئیتر و اینستاگرام) هم انجام داد. در توئیتر بیش از ۷۰۰ نفر در نظرسنجی شرکت کردند که بر این اساس حدود ۸۲ درصد نمره صفر تا ۵ را به عملکرد اقتصادی دولت روحانی در سال ۹۸ دادند.

در اینستاگرام نیز مخاطبین ما برای پست نظرسنجی حدود ۲۴۰۰ نظر گذاشتند که تقریبا اکثریت قاطع نظرات مخاطبین بر نمره صفر تا ۵ دولت تدبیر و امید در سال ۹۸ تاکید داشتند.