به گزارش «نود اقتصادی»، آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران تظهار داشت: اقتصاد ایران بعد از بیدار شدن از کمای کرونای اقتصادی می تواند تامین کننده کالا برای اقتصادهای درگیر کما باشد، به طوری که بعد از چین ما هم تامین کننده کالا برای کشورهای دیگر باشیم.