به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری اظهار داشت: یک موضوع مهم که جزو دغدغه‌های اصلی دولت به شمار می‌رود وظیفه حاکمیتی است که بر عهده دولت خواهد بود. این وظیفه دولت دو جنبه مهم دارد، جنبه اول این است که دولت بتواند شرایط اقتصادی را مدیریت کند. به عبارتی دیگر دولت در این جنبه از وظایف خود نگران این است که افزایش دستمزدها آثار جدی بر اقتصاد و بازار کار کشور داشته باشد. متاسفانه این نگرانی در سال‌های گذشته نیز وجود داشت و همین مسئله باعث شد که کارگران در این سال‌ها نتوانند دستمزد واقعی دریافت کنند.

حاج اسماعیلیبیان کرد: نگرانی دوم که در بخش وظایف حاکمیتی دولت مطرح می‌شود، حمایتی است که بر اساس قانون اساسی بر دوش دولت بوده، حمایتی که باید از گروه‌های ضعیف و خانوارهای کارگری انجام دهد. متاسفانه این وظایف به درستی مدیریت نمی‌شود و دود آن تنها در چشم کارگران می‌رود. حداقل دستمزد متوسط در آمار جهانی ماهانه حدود 700 یورو بوده اما در ایران این دستمزد حدود 100 یورو است. متاسفانه این فاصله بسیار زیاد و آزاردهنده خواهد بود. در این شرایط اینکه از کارگران بخواهیم با مقدار گفته شده روزگار بگذرانند درصورتی که در دنیا حداقل‌ها با 700 یورو تامین می‌شود توقع زیادی خواهد بود.