«نوداقتصادی»:مدیرعامل شرکت بیمه رازی پیش بینی کرده که زیان انباشته شرکت متبوع او ظرف مدت زمان  1.5 سال آینده جبران خواهد شد و این شرکت سود تقسیم خواهد کرد.

زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ۹۸به رقم ۵۰۴.۳۴۸ میلیون ریال رسید و افزایشی ۲۴ درصدی داشته است چراکه زیان انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن ۴۰۶.۴۴۶ میلیون ریال بوده است.

سید مجید بختیاری اعلام کرده که زیان انباشته شرکت متبوع او زیاد نبوده و طبق برنامه ربزی های انجام شده،زیان انباشته شرکت بیمه رازی جبران خواهد شد و درصورتهای مالی شش ماه اول سال 99 سود تقسیم  خواهد شد.

 وی،یکی ازخسارتهای پرداختی شرکت بیمه رازی را مربوط به آتش سوزی دکل نفتی شماره 95 در منطقه نفتی رگ سفید گچساران دانست و گفت که میزان خسارت پرداختی 28 میلیارد تومان بوده است.