به گزارش «نود اقتصادی» شرکت جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۳ میلیون دلار اسپرم و لوازم تلقیح مصنوعی از آمریکا، فرانسه و کانادا وارد کرد.