به گزارش «نود اقتصادی» طبق مطالعه‌ای که در یکی از مراکز پژوهشی دولتی صورت گرفته، برآورد شده است متوسط مساحت واحدهای مسکونی کل مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۰ دو متر کوچکتر خواهد شد. همچنین در این پژوهش آمده است بزرگترین واحدهای مسکونی کشور تا ۲ سال دیگر به استان‌های سیستان وبلوچستان، یزد و فارس برسد.