«نود اقتصادی»:سودخالص هر سهم شرکت بیمه سینا در پایان خردادماه سال جاری به رقم  ۵۵ ریال رسید که نسبت به همین مدت در سال گذشته دستکم 104 درصدرشد داشته است.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا درخرداد ماه سال گذشته چیزی در حدود 27 ریال بوده است.

ازآن گذشته،سود خالص شرکت بیمه سینا تا خردادماه سال جاری با افزایش 107 درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته به رقم ۸۲,۹۸۱ میلیون ریال رسیده است.

شرکت بیمه سینا تا خردادماه سالجاری ۱,۹۹۵,۰۵۰ میلیون ریال ازمحل فروش بیمه نامه درآمد کسب کرده است.