به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای استخراج شده از شاخص‌های پولی کشور، طی یکسال اخیر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در طول یکسال اخیر ۶۲ درصد افزایش یافته، رشد پایه پولی در خرداد ۱۳۹۸ حدود ۲۵/۵ درصد بوده و همچنان با سرعت بیشتری نسبت به نقدینگی در حال افزایش است.

همچنین رشد سپرده های کوتاه مدت در خرداد ۱۳۹۸ نسبت به خرداد ۱۳۹۷ تقریباً ۴ برابر رشد سپرده های بلند مدت بوده است.