به گزارش «نود اقتصادی» گرچه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گزارش سال ۹۷ هزینه خانوار را منتشر نکرده‌اند، اما بررسی گزارش سال ۹۶ بانک مرکزی از هزینه‌های خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۹۶ متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری در تهران ماهانه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که با لحاظ نرخ تورم ۲۶/۹ درصدی سال ۹۷ هزینه ناخالص خانوار در تهران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نکته جالب توجه اینکه گرچه در کل کشور ۳۵/۵ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است، اما در تهران این میزان ۴۷/۸ درصد است. به عبارتی دیگر نیمی از درآمد مردم تهران صرف مسکن می‌شود.