«نود اقتصادی»: آمارهای رسمی از عملکرد مالی بیمه دولتی ایران در ۷ سال اخیر نشان می‌دهد شاخص زیان انباشته این بیمه در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است.

براساس این گزارش، زیان انباشته بیمه ایران در سال 90 حدود 1881 میلیارد ریال  بوده که این رقم در سال بعد از آن به 1738 میلیاردریال کاهش یافته اما دوباره از روندی صعودی برخوردار شده  است.

این گزارش حاکیست که زیان انباشته شرکت بیمه دولتی ایران در سالهای 92، 93، 94 ، 95  روندی  افزایشی داشته اما با وجود کاهش اندک آن در سال 96  درنهایت  به رقم  51 هزارو 601  میلیارد ریال رسیده است.