«نوداقتصادی»: صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که مجموع منابع  اختصاص داده شده به طرح های سرمایه گذاری بخش آب و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مبالغ آماده پرداخت در سال  97 دستکم بیش از 13 میلیارد دلار است.