به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد حسن سرابیان ضمن با اشاره به آغاز سال جدید و شروع فعالیت های بازار و احتمال افزایش خارج از ضوابط قیمت ها توسط برخی از افراد سود جو اظهار داشت: مدیران کل اجرایی می باید ترتیبی اتخاذ کنند تا با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود و تهیه برنامه های مدون ماهانه، با همکاری و هماهنگی دستگاه های نظارتی استان، فعالیت گشت های مشترک با دستگاه های مزبور را تشدید نمایند.

 
مدیر کل نظارت و هماهنگی گشتهای مشترک سازمان تعزیرات حکومتی افزود: لازم است همکاران سازمان با حضور در بازار و محل استقرار پایگاه های مشترک در استانها، اقدامات لازم را معمول نموده و با تخلفات احتمالی در چارچوب ضوابط و مقررات برخورد قاطع کنند.