به گزارش «نسیم»، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران، میانگین مصرف گاز در کشور را روزانه 600 میلیون متر مکعب اعلام و تصریح کرد: میزان مصرف گاز در زمستان تحت تاثیر افزایش تعداد مشترکین و کاهش دما است