به گزارش «نسیم»، محمدصادق مفتح در دیدار با فعالان صنعت روغن نباتی اینت مطلب را بیان کرد.