به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸/۱ درصد رسیده که کمترین مقدار در ۱۹ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.

همچنین نرخ بیکاری مردان طی سال گذشته به ۶/۶ درصد و نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسیده که هر دو، کمترین مقدار نرخ بیکاری زنان و مردان از سال ۱۳۸۴ تاکنون است.

قابل ذکر است طی سال ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۱/۳ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۹ است.

به عبارتی، کاهش نرخ بیکاری طی سال ۱۴۰۲ به‌همراه افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نشان می‌دهد این کاهش نرخ بیکاری ناشی از خروج افراد دلسرد از بازار کار (تبدیل افراد در جستجوی کار به جمعیت غیرفعال) نبوده است.