به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، سرعت رشد حجم پول در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان دیماه سال گذشته به ۲۳/۸ درصد رسیده است.

رقمی که بین دی‌ماه۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰ در محدوده ۷۰ درصد قرار گرفته بود، حالا در کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون قرار دارد. همچنین نسبت پول از کل نقدینگی نیز در دی‌ماه ۱۴۰۲ به ۲۴/۳ درصد رسیده که جزء کمترین نسبت‌ها در یکسال اخیر بوده است.

قابل ذکر است سرعت گردش پول از مهمترین متغیر‌هایی است که رفتار عاملان اقتصادی در قبال تقاضای پول و به‌دنبال آن، تورم انتظاری را شکل می‌دهد.

براین اساس، انتظارات در تعیین تورم نقش مهمی بازی می‌کند؛ چراکه اولا عاملان اقتصادی این انتظارات را در مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد خود و تعدیل قیمت قراردادها از قبیل افزایش اجاره (مسکن و...) وارد می‌کنند که خود تا حدودی تورم دوره بعد را تعیین می‌کند.

ثانیا، به‌دنبال انتظارات تورمی شکل‌گرفته در آحاد اقتصادی، تمایل به نگهداری پول کاهش و متعاقبا سرعت گردش پول در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد. به عبارتی، کاهش سرعت رشد حجم پول نشانه خوبی از اعتماد عاملان اقتصادی به سیاستگذار پولی در کنترل تورم است.