به گزارش «نود اقتصادی» هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: از طریق قانون مبارزه با پولشویی می‌خواهیم جلوی جریان مالی افراد پرریسک اقتصادی را بگیریم/ افراد پرریسک و پرخطر اقتصادی کسانی هستند که عدالت و رقابت را در اقتصاد از بین می‌برند، نمی‌گذاریم این افراد اقتصاد شناسنامه‌دار ما را خدشه‌دار کنند.