به گزارش «نود اقتصادی» رشد فصلی بخش صنعت کشور که در دوره وزارت فاطمی امین روند مستمرا روند رو به رشدی را طی می‌کرد و در زمستان سال گذشته پس از سال‌ها مجددا دورقمی شد، از بهار امسال با استیضاح وی از سوی مجلس روند نزولی گرفته است.