به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های مرکز آمار ایران طی سال ۱۴۰۱ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری استان تهران ۵۰/۸ درصد از آن مربوط به هزینه‌های مسکن بوده است.

اقلام خوراکی با ۲۲/۱ درصد دوم و بهداشت و درمان نیز با ۷/۷ درصد سوم است. حمل‌ونقل با ۵/۱ درصد، پوشاک و کفش با ۱/۷ درصد، تحصیل و آموزش با ۱/۲ درصد و تفریح و سرگرمی با ۴/. درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.