به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا بیست‌ویکمین گزارش «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری» خود را منتشر کرد. این گزارش که براساس دومجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۱ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به عدد ۶/۱۰ رسیده است که به‌جز زمستان ۱۴۰۰، بهترین عدد از زمستان ۱۳۹۸ تاکنون بوده است.

همچنین در زمستان ۱۴۰۱ شاخص امنیت سرمایه‌گذاری پس از ثبت دو فصل وضعیت نامناسب، به کمترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده است.

قابل ذکر است با توجه به ثبات نسبی در اقتصاد کلان طی دو فصل بهار و تابستان ۱۴۰۲، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال جاری بازهم بهبود خواهد یافت؛ چراکه بخشی از شاخص‌های سنجش امنیت سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم با ثبات اقتصادی در ارتباط هستند.

خبرنگار: مرصاد نظیری