به گزارش «نود اقتصادی» سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: دولت نقشه‌برداری و طرح کاداست زمین‌ها را به پیمان‌کارانی داده که هیچ نظارتی روی کارشان نیست.