به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا (+ انگلیس خارج از اتحادیه) در ۵ماهه نخست امسال به ۲ میلیارد و ۷۹۷ میلیون دلار رسیده است.

از این مقدار، نزدیک به ۲۳۸ میلیون دلار صادرات ایران به ۲۷ کشور عضو اتحادیه + انگلیس بوده و بیش از ۲/۵ میلیارد دلار نیز واردات ایران از ۲۷ کشور عضو اتحادیه + انگلیس است.

قابل ذکر است در ۵ ماهه نخست امسال از بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، بالاترین رقم تجارت ایران با کشورهای اروپایی مربوط به آلمان با ۹۳۸ میلیون دلار، انگلیس ۴۰۷ میلیون دلار، ایتالیا ۳۶۲، هلند ۳۳۴ و بلژیگ با ۱۲۲ میلیون دلار بوده است