محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص افزایش نرخ دستمزد گفت: اگر بخواهیم هر سال با اضافه کردن حقوق ها بر تورم غلبه کنیم تجربه نشان داده است موفقیت آمیز نخواهد بود و حتماً با رشد پایه پولی نمی شود تورم را کنترل کرد.

وی افزود: یکی از اقداماتی که می توان برای مهار تورم انجام داد مقابله با کسری بودجه است و اگر بودجه ها با کسری همراه شود دولت مجبور به چاپ پول می شود و تنیجه آن تحمیل تورم به جامعه است لذا دولت باید تلاش کند از بودجه انحراف پیدا نکند و به ناترازی دامن نزند.

رشیدی بیان کرد: اقتصاد دولتی نیز یکی دیگر از موانع تحقق شعار سال است و در هر دو موضوع مهار تورم و رشد تولید اثر منفی دارد به طوری که ما شاهد هستیم در عرصه هایی که نظیر خودرو سازی،فولاد،سیمان و غیره که با پشتیبانی دولت ها فعالیت می کنند تورم بیشتر است.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: رقابت بخش خصوصی با دولت موجب فرسوده شدن بخش خصوصی می شود و یا در بخش هایی اجازه ایجاد رقابت نظیر صنعت خودرو داده نمی شود و یا واردات برای ایجاد رقابت و تزار بین عرضه و کیفیت انجام نمی شود که با تداوم این وضعیت رشد اقتصادی هم محقق نمی شود و ما باید در مجلس تلاش کنیم از اقتصاد دولتی رها شویم و بخش خصوصی را فعال کنیم.