به گزارش «نود اقتصادی» دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۵۶۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان برای دریافت مالیات پیش‌بینی کرده بود که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع دریافتی سازمان امور مالیاتی و بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان آن مروبط به مالیات دریافتی گمرک از واردات بوده است.

آمارها نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی از تکلیف ۴۵۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ خود ۸۵ درصد آن را در ۱۰ماهه دریافت کرده است.

اما برای مالیات بر واردات نیز از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی تکلیف قانونی سال ۱۴۰۱، تا ۱۰ ماهه ۶۴ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است. به عبارتی تا ۱۰ماهه امسال از حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی دولت، با احتساب درآمد سازمان مالیاتی و گمرک، حدود ۸۱ درصد آن محقق شده است. 

قابل ذکر است کمترین میزان تحقق درآمد مالیاتی دولت از پایه مالیاتی مالیات بر ثروت و مالیات بر واردات بوده که دولت در میانه سال اقدام به تعدیل مالیات دریافتی از این دو محل کرده است.


خبرنگار: علی مرزبان