به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی انجمن خودروسازان ایران، در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۸۷۶ هزار و ۲۱۹ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به ۹ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در آذرماه ۱۲۷ هزار و ۷۳۱ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به دیماه سال گذشته رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. 

قابل ذکر است تعداد خودروهای ناقص نیز در دیماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۸ هزار دستگاه بوده که با کاهش ۹۱ درصدی در ماه‌های اخیر این تعداد به حدود ۱۶هزار دستگاه رسیده است.