به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه ترکیب درآمدهای مالیاتی ایران با ترکیه و ۳۷ عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد درحالی‌که در ایران تمرکز اصلی بر روی دریافت مالیات ارزش‌افزوده و مالیات از شرکتهاست، اما در کشورهای عضو OECD بار اصلی بر دوش اشخاص حقیقی بوده و در ترکیه نیز چندان فشاری بر دوش شرکت‌ها نیست. 

طبق این آمارها، در سال گذشته درحالی‌که سهم شرکت‌ها از درآمد مالیاتی ایران ۳۸/۳ درصد بوده، اما این میزان در کشورهای OECD حدود ۱۳ و در ترکیه حدود ۸ درصد بوده است.

همچنین درحالی‌که سهم اشخاص حقیقی از درآمد مالیاتی ایران ۱۸/۸ درصد بوده، این میزان در کشورهای OECD  حدود ۳۳ درصد و در ترکیه ۱۶/۳ درصد بوده است.

در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده نیز درحالی این مقدار در ایران ۳۷/۶ و در ترکیه ۳۹ درصد بوده، مقدار آن در کشورهای OECD حدود ۲۸ درصد بوده است. 

قابل ذکر است در سال جاری با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب دولت و مجلس، مالیات شرکت‌ها در ایران معادل پنج واحد درصد کاهش یافته است. این اقدام گرچه قابل‌تقدیر است اما سیستم مالیاتی ایران به این دلیل که توجهی به درآمدهای اشخاص حقیقی ندارد، همچنان بار آن بر دوش بخش مولد خواهد بود.