به گزارش «نود اقتصادی»، بانک صادرات ایران در جریان فعالیت دو فصل اول سال 1401 توانست با ثبت رشد 34 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 49 هزار و 429 میلیون میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری شده دریافت کند.

بیشترین رشد جذب سپرده"وبصادر" در اردیبهشت سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته معادل 53 درصد و بالاترین کاهش ارزش سپرده دریافتی به میزان شش درصد در شهریور ماه رقم خورد.

جذب سپرده "وبصادر"

دوره فعالیت

مبلغ (میلیون ریال)

دوره فعالیت

مبلغ (میلیون ریال)

تغییر  به  (درصد)

1400.01.31

4.520.753.579

1401.01.31

6.118.653.768

35

1400.02.31

5.616.275.308

1401.02.31

8.571.951.389

53

1400.03.31

6.624.781.865

1401.03.31

9.873.203.346

49

1400.04.31

6.069.713.118

1401.04.31

8.068.508.371

33

1400.05.31

6.002.209.055

1401.05.31

8.218.473.136

36

1400.06.31

8.053.466.394

1401.06.31

8.578.815.593

6

جمع کل (میلیون ریال)

36.887.199.319

جمع کل (میلیون ریال)

49.429.605.603

34

 

ارزش سپرده تسویه شده بانک صادرات در دوره مورد بررسی حدود 35 درصد افزایش یافت و از مبلغ 36 هزار و 272 میلیون میلیون ریال طی عملکرد نیمه اول سال 1400 به 49 هزار میلیون میلیون ریال در نیمه اول سال 1401 رسید. بیشترین رشد سپرده تسویه شده  "وبصادر" در اردیبهشت ماه امسال و بالاترین کاهش ارزش هم در شهریور ماه ثبت شد.  

سپرده تسویه شده "وبصادر"

دوره فعالیت

مبلغ (میلیون ریال)

دوره فعالیت

مبلغ (میلیون ریال)

تغییر  به  (درصد)

1400.01.31

4.524.282.457

1401.01.31

6.081.864.160

34

1400.02.31

5.366.551.164

1401.02.31

8.445.655.923

57

1400.03.31

6.666.572.096

1401.03.31

9.836.155.961

47

1400.04.31

5.951.481.023

1401.04.31

8.005.155.110

34

1400.05.31

5.988.242.506

1401.05.31

8.123.525.957

36

1400.06.31

7.775.770.950

1401.06.31

8.531.349.149

10

جمع کل (میلیون ریال)

36.272.900.196

جمع کل (میلیون ریال)

49.023.707.260

35