به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات صورت مالی بانک تجارت، مجموع دریافتی شامل حقوق و مزایا و پاداش ۱۵ نفر از اعضای هیات مدیره و معاونین مدیرعامل در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان بوده است.

اگر این رقم را بین تعداد ۱۵ نفر تقسیم کنیم طی ۶ ماهه نخست میانگین رقم دریافتی ناخالص هر فرد ماهانه ۶۹ میلیون تومان خواهد بود.