به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه دانشگاه چمران اهواز اظهار داشت: اتصال ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند در بلندمدت منجر به ایجاد رونق اقتصادی در کشور شود. تحلیل من این است حضور ایران در میان کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای همچنین بتواند اثرات مخرب چند ساله تحریم را نیز از بین برده و یا به حداقل برساند.