به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی استان تهران از ۲۴۵ هزار واحد در سال ۹۰ و ۲۴۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۱ به ۶۷ هزار و ۷۷۱ واحد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

همچنین واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌‌های ساختمانی شهر تهران نیز با کاهش ۷۲ درصدی از ۱۹۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۱ به ۴۴ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ ساخت‌وساز در استان تهران کاهش ۷۲ درصدی و در شهر تهران کاهش ۷۷ درصدی داشته است.