به گزارش «نود اقتصادی» بررسی درصد آماده به کاری لوکوموتیوهای کشور در بازه سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به زمان مشابه در سه سال پیش از آن، کاهش بیش از ۲۰ درصدی داشته است.

درصد آمده به کاری لوکوموتیوها به معنای نسبت تعداد لوکوموتیو در حال خدمت (سرویس) بر تعداد لوکوموتیو در گردش (نیازمند اقدامات جزئی جهت بازگشت به خدمت) است.

کاهش درصد مذکور در نهایت با کاهش تن-کیلومتر بار قابل حمل از طریق راه آهن مواجه می‌شود و بارهای داخلی را بلاتکلیف نگه می‌دارد. همچنین با کاهش امکان جذب بارهای خارجی و نقش آفرینی در کریدورهای بین المللی، میزان درآمد کشور از حمل بار ریلی را با کاهش مواجه می‌کند. 

این مسئله مانعی در مسیر دولت سیزدهم جهت افزایش نقش و اهمیت کشورمان در کریدورهای بین المللی و افزایش میزان بار بین‌المللی جذبی در بخش‌های مختلف حمل و نقلی کشور از جمله بخش ریلی است.